h160vermaningkleur

   


bord totaal 2022 2023 def

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

diensten gemist

   

Eerst volgende kerkdienst

11 dec 2022;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan bijz. Adventsviering
25 dec 2022;
10:00AM - 12:00PM
Da. Geja Laan, Kerstmis viering
   

Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'

20 jan 2023
06:00PM -
inleveren kopy Nysbrief De Skeakel Feanwâlden
28 jan 2023
08:00AM - 05:00PM
Maandelijkse verschijning Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'
   

Volgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   

Activiteiten agenda

30 nov 2022
02:00PM - 04:00PM
Gesprekskring
10 feb 2023
02:00PM - 04:00PM
Leeskring, Daar waar de kreeften zingen, boek van Delia Owens
   
   


A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Telefoonnummers:
0628 413720 vergaderzaal de Schakel
0511 464816 voorzitter

0511 477587 secretaris

RSIN/Fiscaal nummer: n.v.t. (zie info ADS www.ads.nl)

Website adres: www.dgfeanwalden.nl

Kerkgebouw

Adres: Suderwei 8

Postcode: 9269 TZ

Plaats: Feanwâlden 

Secretariaat:

E-mail:  

Postadres: De Swette 25

Postcode: 9269 RD

Plaats: Feanwâlden 

 

 

De Doopsgezinde Gemeente te Feanwâlden is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 

Algemene Doopsgezinde Sociëteit in Nederland.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI

gekregen, dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit

kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de

Doopsgezinde Gemeente te Feanwâlden

 

 


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door een

afvaardiging van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 leden, die worden

gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente, bestaande uit een dagelijks bestuur 3 leden en 2 gewone leden, de predikant is alleen adviserend.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen

van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Ledenvergadering is

eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de

jaarrekening. De Ledenvergadering kan geadviseerd worden door een financiële commissie, de kascommissie, en van een persoonlijk financieël adviseurC.De gemeente is aangesloten bij:

Doelstelling/visie.

De Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), verder te noemen de Sociëteit, opgericht in 1811 en gevestigd te Amsterdam, verenigt doopsgezinde gemeenten in een verbond.

1. De Sociëteit stelt zich ten doel dienstbaar te zijn aan haar leden. Zij vertegenwoordigt de gezamenlijke gemeenten naar buiten.

2. Zij tracht haar doel te bereiken:

      a) door het in stand houden van een Seminarium

      b) door het ondersteunen van hulpbehoevende gemeenten, in het bijzonder voor de instandhouding van predikantsplaatsen. Zij is bevoegd aan                           ondersteuning voorwaarden te verbinden;

      c) door het voeren van een gemeenschappelijk beleid door de leden van de Sociëteit, hun regionale verbanden en doopsgezinde organisaties en                         instellingen door het plegen van overleg met dezen.

      d) door de leden van de Sociëteit, de regionale verbanden van leden en de instellingen en organisaties behulpzaam te zijn bij de volvoering van hun taken

      e) door het uitgeven van publicaties;

      f) door het bevorderen van de gemeenschap van haar leden met andere kerken, in het bijzonder die welke deel uitmaken van de Raad van Kerken in                Nederland, van de Wereldraad van Kerken en van de Mennonite World Conference (Doopsgezind Wereld Congres) en het bevorderen van contact met              andere levensbeschouwelijke groeperingen;

     g) met alle andere ten dienste staande middelen.

 
Als Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden onderschrijven we deze doelstelling.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Algemene Doopsgezinde Sociëteit

Op de website www.dgfeanwalden.nl vindt u de doelstellingen van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in het Rechtspositiereglement  van de IDGP.

 
De overige medewerkers, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is op basis van

vrijwilligerswerk. Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een

levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het

plaatselijk werk. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Verschillende commissies:

Activerings- commissie.; Omtinkers (contact personen die een aantal leden bezoekt en die evt. problemen doorgeeft aan de Kerkenraad); Zusterkringen; Jongerenwerk; de Schakel (kerk krant); Onroerend goed beheer; Liturgie; Diaconie; Zending; Kosterdiensten.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van

continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten

worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

 

   

Aanwezigen  

We hebben 413 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging dinsdag 29 november 2022, 12:56:15.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11