h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

13 jun 2022
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


Kontaktgegevens

Menniste Gemeente Feanwâlden
Adres tsjerke: Suderwei 8,  9269 TZ Feanwâlden,
t: +31(0)628 413720  (mobieltje yn de Skeakel) 

 e:      
 Sekretariaat:      
 Foarsitter:      
 skathâlder:      
dûmny:    
     
webmaster:    

       


           

  

   

akt. earst 60 dgn

13 jun 2022
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 363 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11