h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

13 jun 2022
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


voorpagina Schakel

Béste Gast

It tsjerketydskrift De Schakel is it tydskrift foar de trije menniste gemeenten, Buitenpost, Feanwâlden & Zwaagwesteinde.

de abonnemintsfergoeding wurdt sammele fia de boekhâlders fan de gemeenten
Foar lêzers dy't gjin lid binne of belangstellenden fan ús gemeente yn Feanwâlden, kin de abonnemintsfergoeding
betelle wurde fia dit banknûmer: 
 NL75 RABO 0343 3016 87

Kopiearje yntsjinje:

As jo ​​in stik yn 'e keppeling wolle skriuwe, is it fersyk dit te dwaan yn wurd as in oare tekstferwurker, mei lettertype grutte 12,
lettertypen Times New Roman, en wolle jo it stjoere nei dit e-postadres: redactie@ dgfeanwalden.nl

Minsken sûnder komputer kinne dit altyd mei de hân ynleverje oan de redakteur yn jo gemeente, sjoch binnen foarside fan De Schakel, foar DG Feanwâlden is dit Zr. Klaske vd Wal-Stuiver. Burgum

Eksterne abonnees lykas bgl. de ADS & FDS sille it tydskrift yn 'e takomst elektroanysk fia e -post ûntfange.

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 603 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11