h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Downloads
De volgende items kunt u hier downloaden:

1:

Ik voel de winden Gods vandaag  
als kerkzang vanuit de Singelkerk te Amsterdam.
 2: Instrumentaal  orgel & trompet ,  
Melodie  'Ik voel de winden Gods vandaag',
 3: Tekst en muziek van het lied 
 4: Kwartetspel
 5: Humor is de Amish ook niet vreemd
 6:   Tsjerkeslot in Burgum met Ds. Geja Laan

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 645 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11