h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


Downloads
De volgende items kunt u hier downloaden:

1:

Ik voel de winden Gods vandaag  
als kerkzang vanuit de Singelkerk te Amsterdam.
 2: Instrumentaal  orgel & trompet ,  
Melodie  'Ik voel de winden Gods vandaag',
 3: Tekst en muziek van het lied 
 4: Kwartetspel
 5: Humor is de Amish ook niet vreemd
 6:   Tsjerkeslot in Burgum met Ds. Geja Laan

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 722 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging tongersdei 23 septimber 2021, 09:46:46.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11