h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

No events
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


Béste Gast

Op 15 febrewaris ll. hat Ds. Nico ta Linden in lêzing jûn yn ús formanje yn Feanwâlden

De geluidsopname is by it subknopje te beharken. 

Hjir in pear foto's: 

Ds. Nico ta Linden wilens syn lêzing yn de formanje fan Feanwâlden

Tidens de skoft oanwêzich mear as 100 minsken 

 

 

             IMG 21431

 

IMG 21471

 

IMG 21481

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 186 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11