h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

26 sept 2021;
09:30AM - 03:00PM
Broederschapsdag in Heerenveen
03 okt 2021;
09:30AM - 11:00AM
Da. Geja Laan
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


Webside op basis fan CMS (Content Managing System)
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Hosting: 
Web2hostSteenwijk: w: www.web2host.nl

Foto's: 
Menniste Gemeente Feanwâlden
en ek dejinge dy tastimming hawwe jûn foar de presintaasje dêrfan. 

Webmaster
Kees Haremakerw: www.haremaker.nl

Ferantwurding: de tsjerkeried fan de Menniste Gemeente Feanwâlden
©2015

   

akt. earst 60 dgn

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 637 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging tongersdei 23 septimber 2021, 09:46:46.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11