h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Kontaktgegevens

Menniste Gemeente Feanwâlden
Adres tsjerke: Suderwei 8,  9269 TZ Feanwâlden,
t: +31(0)628 413720  (mobieltje yn de Skeakel) 

 e:    info@dgfeanwalden.nl  
 Sekretariaat:    ks@dgfeanwalden.nl  
 Foarsitter:    vz@dgfeanwalden.nl  
 skathâlder:    bh@dgfeanwalden.nl  
dûmny:   vg@dgfeanwalden.nl  
     
webmaster:   wm@dgfeanwalden.nl  

       


           

  

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 639 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11