h160vermaningkleur

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

No events
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


Contactpersonen:

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden
Adres Kerk:  Zuiderweg 8, 
9269 TZ,   Feanwâlden

t: +31(0)628 413720  (mobieltje in de Schakel)  b.g.g.: 0653 947408

algemene info: secretariaat + voorzitter   telefoon
voorzitter: vacature   (roulerend Tjipke & Nel)
secretariaat: Br. Tjipke Stap   0653 947408
penningmeester: zr. Nel de Groot   0511-401164
predikant: Zr. Da. Geja Laan 0515-413004
boekhouding: Zr. Marijke Sinnige 0646-524113
ledenadministratie: Zr. K. vd Wal-Stuiver 0511-521868
Koster zr. Theunie & br. Marten v Kammen 0511-464886   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 993 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11