h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Privacy STATEMENT Fan De Menniste Gemeente FEANÂLDEN

It privacy belied verwoord yn dit statement is fan tapassing op alle persoonsgegevens dy de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden. fêstige te Feanwâlden (fierder te neamen ‘de Gemeente’) brûkt en verwerkt fan har leden,  belangstellenden, huurders, meiwurkers en oare relaasjes, yn lijn met de Algemiene Feroardering Gegevensbescherming (AVG) yn wurking getreden op 25 maaie 2018
Wa lid, of belangstellende wurdt fan de Gemeente, of om in oare reden 
persoonsgegevens oan de Gemeente verstrekt, jout dêrtroch tastimming om dy 
persoonsgegevens yn line mei dit Privacy belied te brûken en ferwurkje. Wy advisearje iedere belanghebbende om dit Privacy belied troch te lêzen en te bewarjen foar de eigen administraasje. 
1Verantwoordelijke
Ferantwurdlik foar it gebrûk en de ferwurking fan de persoonsgegevensis: 
de Tsjerkeried fan de Gemeente. De Gemeente is berikber fia it email-adres: en via telefoannûmer 0511 47 75 87(sikretaris fan de tsjerkeried) 

2. Hokker gegevens ferwurke de Gemeente en foar hokker doel: 
    2.1 Yn it ramt fan it lidmaatskip of belangstelling foar
          aktiviteiten van de Gemeente kinne de volgende persoonsgegevens brûkt
          wurde en ferwurke: 


          (a) foar- en famyljenamme, slachte, bertedatum 
          (b) adresgegevens 
          (c) telefoonnummer(s), e-mail adres 
          (d) doopdatum 
          (e) belijdenisdatum 
          (f) soart lidmaatskip 
          (g) attestatie (s) (datum, kommend of gaand) 
          (h) huwelijksdatum 
          (i) datum fan ferstjerren 
          (j) eventueel bankrekkennûmer 
          (k) eventueel bsn-nummer 
          (l) eventueel portretfoto 
         (m) eventueel accounts fan sosjale media 

         De“eventueel” te ferwurkje gegevens wurde allinne brûkt en
          ferwurke 
als de belanghebbende hja mei datstoel oan de Gemeente
          hat 
verstrekt
  2.2 De Gemeente brûkt en ferwurke de persoonsgegevens foar                                                de volgende doelen: 

    (a) meidielingen en informaties, oer alle aktiviteiten fan de Gemeente, ynklusyf 
  zondagsdienstenwerkgroepen, kulturele byienkomsten en ekskurzjes. 
    (b) informaties oan de leden, freonen en belangstellenden fan
               de 
eigen gemeente oer lief enleedgeboortes, houliken,
               blommen, 
ziekenbezoek, ferstjerren en begrafenissen

   (c) informaties oan tredden foar ferstjoering fan it gemeenteblad 'De Skeakel' 
    (d) informaties oan de Algemiene Menniste Sosiëteit, û.o..
               foar 
verzending fan het landelijk blêd (doopsgezind.nl

    (e) informaties oan de webmaster fan de                                                                                    webside www.dgfeanwalden.nlvoor verzending fan 'It Skeakeltsje'
    (f) informaties oan de belestingtsjinst m.b.t. meiwurkers,  gast-                                            predikantenen musici
   (g) ynformaasje oan de Ynstelling ta dienste fan Menniste                                                      Gemeenten en Predikanten (IDGPm.b.t.salarisverwerking fan meiwurkers. 
   2.3 Foar it oare syn dizze persoonsgegevensvertrouwelijk en wurde sy net 
 oan derden verstrektbehoudens nei spesifike tastimming fan it lid of de 
belangstellende.  Dit jildt ek foar dúdlik werkenber byld- en 
geluidsmateriaalhetzij yn druk, hetzijvia internet

   2.4  Wêr fan tapassing jildt it foargeande ek foar persoonsgegevens fan 
          huurders, medewerkers en oare relaasjes. 

3Bewaartermijn

 De Gemeente brûkt, ferwurke en bewaret de persoonsgegevens salang dizze 
 fan belang achte wurden kinne foar mooglike meidwaan oan aktiviteiten fan de 
 Gemeente, mar uterlik twa jier na einde lidmaatskip of lêste 
 ferbining alvorens dizze nei in historysk argyf gean. 
 Op earste fersyk fan de belanghebbende wurde lykwols binne/har 
persoonsgegevens ek eerder vernietigdmits de mooglike
     finansjele verhouding mei de Gemeente dan is afgewikkeld

4Beveiligingsmaatregelenbewerkers, lochboek: 
   4.1 Ta beskerming fan de persoonsgegevens hat de Gemeente passende 
 technischeen  organisatorische maatregels troffen. 
   4.2 Foar de ferwurking fan de persoonsgegevens makket de Gemeente gebrûk
   fan tsjinsten van derden, de saneamde bewerker. Mei de bewerkerhawwe 
   wy in bewerkersovereenkomst die oan de wettelijke easken foldocht. 
5Inzagerechtverwijdering, klachten en fragen: 

   5.1  By de Tsjerkeried fan de Gemeente kin in belanghebbende te allegear tijde
   een oersjoch van zijn of har persoonsgegevensopvragen, en fersiken dizze 
   te wizigjen of te fuortsmite. De Gemeente sil oan de belanghebbende dan 
   binnen in moanne de ôfhandeling fan dit verzoek bevestigen

   5.2  As in belanghebbende klachten hat oer de wize wêrop de Gemeente 
   zijn of haar persoonsgegevens ferwurke, of syn of har fersiken behandelet, 
   kan dizze kontakt opnemen met de foarsitter fan de Tsjerkeried 
   (email) .
   5.3  Mooglike oare fragen of opmerkingen oer dit Privacybeleid kinne 
   worden rjochte oan de Kerkenraad
6. Lochboek: 
 Fan alle handelingen mei vorenbedoeldepersoonsgegevens wurdt in lochboek 
bijgehouden, waarin aard en doel fan verwerkingeninzages en verstrekkingen
 systematysk worden geregistreerd en byhâlden. 
7. Wizigingen: 
 DitPrivacybeleid is opsteld yn juny 2018, en publisearre op ús webside 
 (www.dgfeanwalden.nl)
 Eventuele wizigingen wurde ek fia dizze webside bekend makke, en binne der 
 te allegear tijdete raadplegen
Fêststeld troch de Kerkenraad, teFeanwâlden,  juny 2018       

   

  

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 230 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11