h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


It roaster fan tsjerketsjinsten

Roaster fan dizze moanne: 

 

 januari 2017
dagtijd voorgangerbijzonderheden
    
 110.00geen dienstNieuwjaarsdag
810.00zr. M. G. Bakker- v Kampen 
1510.00Kanselruil  met de PKN Trynwâlden 
2210.00Wereld Fellowsships day:  Da. G. Laan 
2910.00Gezamenlijk in Feanwâlden:    Da. G. Laan

 

 februari 2017
dagtijd voorgangerbijzonderheden
    
5 10.00zr. M. Voorhans 
12 10.00Da G. Laan 
19 10.00Gezamenlijk in DG Buitenpost: Da. S. vd MeerGezamenlijk in Buitenpost 
26 10.00Ds. R. Praamsma 
   

 

maart 2017
dagtijdvoorgangerbijzonderheden
    
 510.00Da. G. Laaneerste zondag 40 dagen tijd
 1210.00Gezamenlijk in DG Damwâld
 1910.00Da. G. Laan
 2610.00zr. J. Huisman
 

 

april 2017
dag tijd voorganger bijzonderheden
       

2

09.30

br. Th. Simonides Fryske tsjinst

9

09.30

Da. G. Laan Palmpasen
13 17.00 Da. G. Laan witte donderdag avondmaal

14

19.30

Da. G. Laan Goede vrijdag
16 09.30 Da. G. Laan 1e paasdag
23 09.30 Da. T. Weidema  
30 09.30 Da. G. Laan  


juni 2017
dag tijd voorganger bijzonderheden
       
4 9.30 Da. G. Laan Pinksteren 
11 9.30 Ds. H. Wouda
18 9.30 br. F. Dukers
25 9.30 Da. G. Laan
 
juli 2016
dagtijdvoorgangerbijzonderheden
    
39.30Gezamenlijke dienst in Zwaagwesteinde
 109.30Da. G. LaanGezamenlijke dienst in Feanwâlden
 1710.00Gezamenlijke dienst in Buitenpost
 249.30Gezamenlijke dienst in Damwoude
3110.00 Gezamenlijke dienst in Buitenpost
augustus 2016
 dagtijd voorgangerbijzonderheden
    
7 9.30Gezamenlijke dienst in de Westereen
14 9.30Da. G. LaanGezamenlijke dienst in Veenwouden
 21 10.00Gezamenlijke dienst in Buitenpost
 28 9.30  Gezamenlijke dienst in Damwâld


 In de winter maanden vanaf de startdienst aanvang 10.00 uur 
september 2016
dag tijd  voorganger bijzonderheden
    
 4 9.30Da. G. Laan
11 9.30Ds. G.W. Abma 
18 10.00Da. G. Laanstartzondag
25 10.00Br. F. Dukers


oktober 2016
dagtijd voorgangerbijzonderheden
    
 2 10.00Da. G. Laan Broederschapsdag 
9 10.00Da. G. Laan
16 10.00Da. T. Weidema
23 10.00br. P. Witteveen
 3010.00 Da. G. Laan


 
november 2016
 dagtijdvoorgangerbijzonderheden
    
610.00Ds. H. T. Ament 
1310.00zr. M. Voorhans 
2010.00Da. G. Laanavondmaal
2710.00Da. G. Laaneerste advent
    

 

 december 2016
dagtijdvoorgangerbijzonderheden
    
410.00br H. Klinkvis2e Advent
1110.00Da. T. Weidema3e Advent
1810.00Da. G. Laan4e Advent
2510.00Da. G. LaanKerstmis
3119.30Da. G. LaanOudejaarsdienst (herdenking overledenen)

It roaster fan dizze moanne wurdt gearstald troch:

Zr. M Westra
   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 805 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11