h160vermaningkleur

   

bord 2021 2022

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

01 nov 2021
06:00PM -
Ynleverje datum kopy Schakel
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   


It roaster fan tsjerketsjinsten

Roaster fan dizze moanne:

 
november 2021
 dag
 
07
14
21
28
 
tijd
 
10.00
10.00
10.00
10.00
 
voorganger
 
Geen dienst
Da. G. Laan
Geen dienst
zr. J. Huisman
 
bijzonderheden
 
 avondmaal
eerste advent
 
It roaster fan dizze moanne wurdt gearstald troch:

Zr. M Westra
   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 582 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 01 oktober 2021, 10:29:49.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11