h160vermaningkleur

   

foto-eerste-steen                            439-foto2e-steen

   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   


Tsjerkeried Menniste Gemeente Feanwâlden

organisaasje:
foarsitter,            Kees Haremaker,       0511 464816,
sikretaris,           Tjipke Stap,                0511 477587,
Skathâlder
,        Jitse Krol,                   0623 474445,
lid,                          Marten v Kammen,   0511 474886,
lid,                          Anna v Douwen,         0511 475177.

                                                          

De boekhâlding is bûten de tsjerkeried yn hannen fan:
Boekhouder,  Jannie Room-Peereboom,  0511 462849  
e:

bankrekening: NL75RABO0343301687    


Dûmny: Da  Geja Laan is adviserend binnen de tsjerkeried
Mear ynfo:  Sjoch ûnder dûmny.

Ledenadministratie:  Zr.  Klaske vd Wal-Stuiver,  e:

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 1810 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging sneon 21 novimber 2020, 13:13:36.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11