h160vermaningkleur

   
foto-eerste-steen 439-foto2e-steen
   

Menniste Gemeente Feanwâlden

Dope hwat mounich is, sprekken dat bounich isyn it Kristelik leauwen frij, in died stribbet wurden foarbij

   
   

Earste folgjende tsjerketsjinst

No events
   

tsjinsten mist

   

kopy foar tsjerketydskrift 'de Schakel' foar 18.00 oere

No events
   

aginda folgjende aktiviteit

No events
   

KR\KB verg. byienkomsten (Frl)

No events
   
×

Flater

There was a problem loading image bord-2014-2015.jpg


Bêste Gast
De Fryske oersettingen fan dizze siden wurdt oan wurke en dêrnei publisearre, oant salang kinne jo yn elk gefal dizze site besjen

Wat beweecht ús?

Romte foar ferskil
De meniste mienskip ûnderskiedt him troch in grutte frijheid fan geloofsbelibbing. Dat docht ûnder oare bliken as minsken lid wurde fan in meniste gemeente. Sy lizze dan, sa as dat hyt, belidenis fan harren leauwen ôf.

Dy belidenis skriuwe sy sels. Dêryn ferwurdzje sy wat it leauwen foar har betsjut. Op grûn fan dy belidenis wurde sy doopt (as dit net al yn in oare tsjerke bard is) en wurde sy lid fan de gemeente. De romte foar ferskil en it respekt foar de oar utert him ek yn de grutte reewilligens ta gearwurkjen mei leauwenden út oare geloofsmienskippen. De menisten binne dan ek fan herte lid fan de lânlike Rie fan Tsjerken en de talrike lokale rieden. 

In frije kar
Menisten fine dat de kar foar it leauwen in frije en bewuste kar fan folwoeksen minsken is. Wurdst doopt neidatst dyn eigen geloofsbelidenis útsprutsen hast. Troch de doop ferbynst dy oan God en kiest foar in mienskiplike wei yn de gemeente. Wetter is dêrby in belangryk symboal: it stiet foar dea en gaos mar is ek boarne fan libben. 
Oaren kieze der foar om har noch net dope te litten, mar wol mei te dwaan yn de gemeente. Dizze belangstellenden (soms freonen neamd) kinne tige aktyf belutsen wêze by de aktiviteiten fan de gemeenten. 

Meielkoar sykje
Elke gemeente ken ién of mear bibelrûnten. De Bibel wurdt dêr mei moderne eagen lêzen: der wurdt rekken hâlden mei de tiid, it plak en de omstannichheden wêryn 't de ferhalen ûntstien binne. Meielkoar sykje se nei de betsjutting   dy 't de teksten ek foar dizze tiid ha kinne. Al hiel lang binne de Berchrede (Matteüs haadstik 5 t/m 7) en it gebod "Do silst God boppe alles leafhawwe en dyn neiste as dysels" belangrike bibelske paadwizers foar menisten. Yn liturgygroepen wurdt meielkoar socht nei nije oansprekkende foarmen fan liturgy en yn gespreksgroepen wurde ferskillende ûnderwerpen om it leauwen en deistich libben hinne besprutsen. 

Wurden en dieden
Leauwe en libje, wurden en dieden binne foar Menisten ûnskiedber mei elkoar ferbûn. Yn dat ramt is it wurkjen oan frede belangryk. Der is bygelyks in lanlik Wurkferbân geweldleaze maatskippy, dêr't nei manieren socht wurdt om de bibelske boadskip fan frede op eigentiidske wize te fertalen en yn praktyk te bringen. Sy organisearje ûnder oare kursussen Mediation foar groepen binnen en bûten de tsjerke foar it freedsum oplossen fan konflikten. De Stichting Doopsgezind Wereldwerk kombinearret wurkjen oan frede mei helpferliening yn needsitewaasjes. De Meniste Sinding stipet opbou- en ûnderwiisprojekten yn binnen- en bûtenlân.

Moeting
Menisten binne sterk by elkoar belutsen, diele freugde en leed, sjogge nei elkoar om en ferjitte oaren net. Om elkoar te ynspirearjen en fan elkoar te leren binne moetingen ûnmisber. Oan leden en belangstellenden biedt de pleatslike geloofsgemienskip, de gemeente, dêrta de romte. Mei al har aktiviteiten en moetingen is de gemeente in belangryk plak dêr't de leden en belangstellenden fierder groeie kinne yn leauwich libben. Sy is sawol in plak fan burgenheid as fan útdaging. Meniste gemeenten binne ferspried oer hiel Nederlân. De ledetallen ferskille fan inkele tsientallen oant in pear hûndert.  

Ruimte
Geloven in Nederland spreekt niet meer vanzelf. Toch zijn mensen nog steeds op zoek naar zingeving en geestelijke verdieping. 
Doopsgezinde gemeenten willen open plaatsen zijn waar ruimte is om zonder de druk van leerstellingen na te denken over geloof en leven en om vorm te geven aan spiritualiteit. Ook de broederschapshuizen bieden de ruimte en een open sfeer als basis voor bezinning op waarden en overtuigingen. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing. Iedereen is er welkom voor een vakantie, conferentie of vergadering. 

Organisatie
In Nederland zijn er anno 2007 zo'n 119 gemeenten met in totaal ruim 9.700 leden en vele belangstellenden. De zelfstandige gemeenten zijn verenigd in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS), in 1811 opgericht om de opleiding van predikanten aan het Seminarie te stroomlijnen. Dit Doopsgezind Seminarium  werkt sinds 2003 samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam en verzorgt de scholing en nascholing van doopsgezinde predikanten en voorgangers. Ook worden er cursussen voor gemeenteleden georganiseerd. Het Doopsgezind Centrum Gemeenteopbouw (DCG) ondersteunt de gemeenten, met respect voor hun zelfstandigheid, bij de opbouw onder andere door het opzetten van cursussen en trainingen. 

Activiteiten
Er is veel aandacht voor de jeugd. Kinderkringen, zondagsvieringen,zomerkampen worden landelijk, regionaal en door gemeenten georganiseerd. Vele actieve leden zetten zich op uiteenlopende terreinen in: Historisch onderzoek door het Seminarium enDoopsgezinde Historische Kring, het uitgeven van het magazine Doopsgezind NL, het organiseren van retraites door de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB), organiseren van studiedagen door de Landelijke Federatie van Zusterkringen (LFDZ) en jongerenweekenden met de Werkgroep Midden Nederland (WMN), om er maar een paar te noemen.

 Bronvermelding: Commissie Geestelijke zaken ADS

   

akt. earst 60 dgn

No events
   

Wy noegje út om......:

   

Wa is oanwêzich?  

Wy hawwe 685 gasten en gjin leden online

   

Jo kinne inloggen  

   

Lêste wiziging  

Lêste wiziging freed 11 novimber 2022, 10:50:47.
   

De 5 Meast Populêre Artikels

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11