h160vermaningkleur

   


bord totaal 2022 2023 def

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

diensten gemist

   

Eerst volgende kerkdienst

11 dec 2022;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan bijz. Adventsviering
25 dec 2022;
10:00AM - 12:00PM
Da. Geja Laan, Kerstmis viering
   

Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'

20 jan 2023
06:00PM -
inleveren kopy Nysbrief De Skeakel Feanwâlden
28 jan 2023
08:00AM - 05:00PM
Maandelijkse verschijning Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'
   

Volgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   

Activiteiten agenda

30 nov 2022
02:00PM - 04:00PM
Gesprekskring
10 feb 2023
02:00PM - 04:00PM
Leeskring, Daar waar de kreeften zingen, boek van Delia Owens
   
   


Jubileumfeest

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden
14 juni 2015

Voorganger: Geja Laan
Organist: Thomas Steensma 

1. Orgelspel

2. Welkom Kees Haremaker
3. Lied 280: 1, 2, 3, 4, 5 De vreugde voert ons naar dit huis

    1. De vreug-de voert ons naar dit huis
       waar ‘t Woord aan ons  ge- schiedt.

       God roept zijn Naam o-     ver  ons  uit
       en   wekt  in    ons   het    lied.

   2. Dit huis van hout en steen, dat lang
      de stormen heeft doorstaan,
      waar nog de wolk gebeden hangt
      van wie zijn voorgegaan,

   3. dit huis, dat alle sporen draagt
       van wie maar mensen zijn,
       de pijler die het alles schraagt,
       wilt Gij die voor ons zijn?

   4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
       de hemel open gaat,
       waar Gij ons met uw eng'len troost,
       waar Gij U vinden laat?

  5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
      uw Naam, die mét ons gaat
      en heilig ons hier met uw licht,
      uw voorbedachte raad.

4. Openingswoorden Haebeltsje Heidstra

5. Lied 65: 1, 2, 5, 6 De stilte zingt U toe, o Here

   1. De stil-te zingt U toe, o He- re
       in uw ver-he-ven oord.
       Wij zul-len ons naar Si-on ke- ren
       waar Gij ons bid-den hoort.
       Daar zal men, Heer, tot U zich wen-den.
       tot U komt al wat leeft.
       tot U, o red-der uit el-len- de,

  2  Zalig wie door U uitverkoren
      mag wonen in uw hof,
      hoezeer hij door zijn schuld verloren
      terneerlag in het stof.
      Wij worden door U begenadigd
      die heilig zijt en goed.
      Gij die ons in uw huis verzadigt
      met alle overvloed.

  5. Gij komt het dorre land doorschrijden
     met water uit uw beek
     en tot een rijke oogst bereiden,
     uw voetstap maakt het week.
     Gij druipt uw zegen in de voren,
     Gij roept het kiemend graan;
     zo wordt het brood voor ons geboren
     waar Gij zijt voorgegaan.

  6  Gij kroont het jaar van uw genade.
     Waar gij getreden zijt
     tooit de woestijn zich met een wade,
     de heuvels zijn verblijd.
     De weidegrond is wit van schapen,
     het dal van koren blond.
     Dit is het land door U geschapen,
     uw lof schalt in het rond.

6. Gebed
7. Zang: "Mag ik dan bij jou?“ van Claudia de Breij Wiebe Joostema
8. O.T.-lezing: Exodus 3: 1-15

1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppeland, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. 2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. 3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’ antwoordde Mozes. 5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. 6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. 8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten,
Chiwwieten en Jebusieten. 9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ 12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ 14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN  heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”

9. Lied 146c: 1, 2, 3 Sjong foar de Heare dyn lof en eare   Fries


  1. Sjong foar de Hea- re dyn lof en ea- re,
      sjong foar de Hear dyn heechste liet.
      Neat kin op ier-de myn sjong- en kea-re:
     ‘k wit fan syn leaf-de,ek yn fer- triet.
     Hy skoep it lib- ben, priizgje Him
     elk dy’t Er a- zem joech en stim.
     Hal-le- lu- ja! Hal- le- lu- ja!

 2. Keningen, oars net as bern fan de ierde,
     keare ta ierde en stof werom;
     rykdom en gloarje sill’ sy ferlieze,
     nimmen betinkt noch oait har rom.
     As dan gjin minske ús helpe mei –
     God is in helper al den dei.
     Halleluja! Halleluja!

  3. Sillich, o sillich is dy’t allinne
     de macht fan Jakobs God erkent.
     Dy’t yn ‘e hoede fan Kristus binne
     sille syn treast en rêding sjen.
     Hy is ús hoop en makket frij,
     fan syn beskerming sjonge wy.
     Halleluja! Halleluja!

10. N.T.-lezing: Lucas 10: 25-37 en 1 Johannes 4: 7a

25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

1 Johannes 4: 7a
‘Geliefden laat ons elkander liefhebben want de liefde is uit God.’

11. Kort spel

12. Lied 838: O grutte God, de leafde sels Fries


   1. O grut-te God, de leaf-de sels,
       o Heit op wa‘t wy bou- we,
       kom yn ús hert, dat wy ús- sels
       yn leaf- de oan Jo jou- we.
       Meit-sje ús it ljocht fan diz- ze wrâld
       en foar de ier- de sâltsjend sâlt.
       Lit ús jo wur- den siz- ze,
       jo wierheid iepenliz- ze.

  2 Meitsje ús folbringers fan jo wei,
     ta stim fan jo genede,
     dan giet dy‘t wifket mei ús mei
     en fynt de doarmer frede.
     Lit ús yn trou it paad begean
     nei harren dy‘t fan fierren stean,
     dat wy, troch Jo feroare,
     de minste wêze doare.

  3 Lear ús de godlik-wize wet
     fan leafde te bewarjen,
     dat wy net yn in tizelnet
     fan striid en skeel bedarje.
     Lis op ús lippen ‘t âlde wurd
     dat op jo bân mei minsken tsjut.
     Doch troch ús dwaan en litten.
     jo hearlik wurk te witten.

  4 Jo grutte leafde gie ús foar,
     haw tank foar Kristus’ kommen.
     Wy hawwe doe‘t Er iensum stoar
     syn djipste wurd fernommen,
     Noch klinkt dat wurd fan frede en rjocht,
     it wurdt rûnom ta dieden brocht,
     dêr’t minsken breklik stribje
     mar út jo leafde libje.

13. Overweging

Lieve mensen, zusters en broeders,

"Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God". Deze vermaning, deze
bemoediging, aanmoediging, zoals door Doopsgezinden het woord "vermaning" al eeuwenlang is
opgevat, staat al 150 jaar op onze kerk, die wij ook wel de Vermaning noemen.
Een prachtige tekst uit 1 Johannes 4: 7a waarbij ik me afvraag wie hem heeft bedacht. Was het ds.
van Calcar die ook de eerste steen heeft gelegd, of was het een gedreven lid of kerkenraadslid, zoals
er velen zijn geweest in de laatste 150 jaar.

Hoe het ook zij, elke keer als ik de tekst zie ben ik er blij mee, bemoedigt hij me, inspireert hij me. En
dan vraag ik me af, op een dag als deze, hoe mijn vele voorgangers over de tekst hebben gedacht. Ik
noem ze nu even, want ik vind dat ze er vandaag ook bij horen, zoals ik ook vind dat alle musici er bij
horen, maar daar heb ik niet alle namen van, maar goed, hoe hebben ds. van Calcar, Leendertz,
Schuiling, Wartena, Heeringa, Nijdam, Sepp, Rudolphi, van der Meulen, van der Sluis, Krijtenburg,
Hilverda, Beekhuis, de Groot, Knipscheer, Brusewitz, Boonstra-Duif, Dijkstra, Workel, Huizing,
Marseille over deze tekst gedacht?

Gelukkig zijn sommige van hen in ons midden en alle portretten
van de voorgangers staan vandaag op de zijkant van de muur.
De tekst van 1 Johannes 4: 7a moedigt aan om elkaar lief te hebben. En mede geïnspireerd door onze
geestelijke voorvader Menno Simons die een vreedzame koers voer, na de roerige beginjaren van het
Doperdom in de 16e eeuw, doen wij daar al jaren ons best voor, hoewel wij niet volmaakt zijn
natuurlijk en er ook zeker dingen mis zijn gegaan.

Voor vandaag heb ik bij deze toch wat korte tekst gekozen om ook het verhaal van Jezus uit Lucas
dat Jezus aan de wetgeleerde vertelt en waarin het over de Barmhartige Samaritaan gaat te lezen,
hoewel de tekst uit 1 Korinthe 13 over de liefde ook zeker door mijn hoofd is gegaan, maar omdat ik
de gemeente ken als een gemeente die goed is in praktische liefde, in warme zorg voor elkaar, in
hartelijkheid naar mensen van "buiten'' , kom er bij en weet je welkom en word, als je wilt, deel van
onze geloofsfamilie, of je nu lid wordt of niet, kom er bij en doe mee, is het de tekst over de
barmhartige Samaritaan geworden.

Ontroerd was ik deze afgelopen jaren door de kracht van de gemeente, de broeders en zusters en
belangstellenden die kennelijk het verhaal van de Barmhartige Samaritaan geestelijk in zich
opgenomen hadden, door niet afzijdig te blijven, met een grote boog om het probleem heen te
lopen, maar met elkaar in gesprek te gaan toen de Afghaanse Sahar met haar familie uitgezet dreigde
te worden en te bekijken wat we eventueel voor haar en haar familie zouden kunnen doen.
Ontroerd was ik ook om te horen dat in 1946 Mennonieten uit Duitsland en misschien nog wel
andere landen, die op doorreis waren naar Zuid-Amerika maar nog maanden moesten wachten
voordat hun schip vertrok, hier door gemeenteleden werden opgevangen en zelfs bij hen hebben
gewoond.

Verder heeft op mijn verzoek br. Haremaker een Schakeltje via de email uit laten gaan om
gemeenteleden te vragen wat zij voor ervaringen hadden met liefde in de gemeente, in dit huis van
God. Een aantal reacties kwamen binnen. Zo zei zr. Folkje Lei: "Toen ik twee maanden na het
overlijden van mijn man weer in de kerk kwam kreeg ik een hand op mijn schouder van zr. Brouwer,
"Fijn dasto der wer bist". En dat deed me zo goed!" Zr. Marijke Sinnige vertelde hoe de gemeente als
een warme deken meeleefde toen haar zoon Arjan leukemie had en ze dozen vol met kaarten
mochten ontvangen, bemoedigende en hartverwarmende woorden en een prachtige houten boom
in de vorm van een puzzel omdat de bomen waar Arjan uitzicht op had in het ziekenhuis net waren
weggekapt. Praktische liefde. Ook br. en zr. Stavenga vertelden hoe de overweldigende warmte en
het medeleven van de gemeente hen goed deed toen het bericht van de ziekte van Hinke net
uitkwam en dat er verder ook hagen voor hen zijn gesnoeid, ramen zijn gelapt, taxidiensten zijn
verzorgd en dat de gemeente altijd blij is als ze zondag komen, ook al komen ze vaak te laat. Br. en zr.
Arend en Jannie Dijkstra vertelden dat zij op 9 december 1983 in deze kerk getrouwd zijn en dat de
tekst "Geliefden laat ons elkander liefhebben want de liefde is uit God" hun huwelijkstekst is.

Veel is er tussen deze muren gebeurd in de afgelopen 150 jaar. Er is veel gevierd en nog steeds. In de
zomertijd ook samen met de broeders en zusters uit Buitenpost en Zwaagwesteinde, waar vele jaren
een samenwerkingsverband mee heeft bestaan, en met de broeders en zusters uit Damwoude. Er
zijn huwelijksfeesten, doopdiensten, geboortedankzeggingen geweest, de hoogtijdagen hebben we
met elkaar gevierd, Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Avondmaal, bijzondere Goede vrijdagvieringen met
de jongeren hebben we mogen beleven, maar ook hebben wij mensen, geliefden, familieleden,
broeders en zusters die overleden zijn, heen moeten laten gaan, met veel verdriet, uit handen
moeten geven aan de God van liefde. Hier, in deze kerk, maar altijd wel met de steun van elkaar.

Vertrouwend op de God van liefde die zich aan Mozes bekend maakte als de God die de ellende van
zijn volk zag, die hun gejammer over hun drijvers in Egypte hoorde, de God van Abraham, Isaäk en
Jacob die niets anders wil dan zijn volk, ons mensen, zo begrijpen wij dat uit de Bijbelse verhalen, wil
leiden naar een land waar het leven goed is, waar vrede is. Een land van melk en honing. De God die
ons niet alleen laat, in onze moeiten en zorgen, maar met ons wil zijn.
God, de Eeuwige, uit wie de liefde is en die ons mensen vraagt, uitnodigt om met hem mee te doen,
omdat hij het zonder onze inzet, zonder de inzet van Mozes, zijn bevrijdende werk niet kon en niet
kan doen.

In deze dagen zijn er 50 miljoen vluchtelingen op aarde omdat de krachten van heerserszucht,
hebzucht en eigen belang erg sterk zijn. Het is moeilijk te bevatten, zoveel mensen ontheemd.
Plekken zijn er nodig om de mensen op te vangen natuurlijk. Maar er zijn daarbij ook plekken nodig
waar mensen geestelijk kunnen schuilen, op adem kunnen komen, thuis kunnen zijn, God en
hartelijke mensen kunnen vinden. Moge onze gemeente, onze kerk een plek blijven waar mensen
thuis kunnen komen en waar het blijft klinken, "Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de
liefde is uit God".

Liefhebben, geduldig met elkaar zijn, rustig naar elkaar blijven luisteren, lankmoedig zijn,
vergevingsgezind, zorgzaam zelfs met gevaar voor eigen leven zoals bij de barmhartige Samaritaan is
zeker niet altijd gemakkelijk. Natuurlijk zijn hier in de Gemeente ook wrijvingen geweest en die zullen
ook weer komen, maar als de intentie er is om het hier goed te laten zijn, dan kan wie maar wil, hier
een plek vinden om te schuilen en iets van de liefde van God ervaren.

Ds. Ton de Groot die er vandaag helaas niet bij kan zijn schreef: "Dat de kerk van de Doopsgezinde
Gemeente Veenwouden nog heel lang een inspirerende plek van ontmoeting zal mogen zijn, met
elkaar, met God.

Zr. Margreet Heij die er vandaag ook niet bij kan zijn schreef: "Dat het thema van 1 Johannes 4: 7a
deze dag en al de dagen die nog mogen volgen een voorbeeld voor ons mag zijn om verder te gaan
met onze Doopsgezinde Gemeente. "
"Geliefden laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God". 
Amen.


14. Orgelspel
15. Zang: “Liet fan leafde”: van Margryt Poortstra,
     muziek Jan de Jong Wiebe Joostema
16. Gedicht Haebeltsje Heidstra
17. Zang: “All of me” van John Legend Minke Anna Hoekstra
18. Gebeden en Onze Vader
19. Lied: Ik voel de winden Gods vandaag

      1     Ik voel de  win- den Gods van-daag;
            van-daag hijsch ik het zeil.
            Gehavend is‘t en zwaar van schuim,
            maar‘k hijsch‘t en hoop op heil!
            Want Chris-tus  zelf, als  stil le gast
            reist in mijn scheep-je mee.
            Op  Zijn   bevel durf’k uit te gaan
            op wilde, hooge zee!

      2.  De tranen, die ik heb geweend
           zijn door Gods wind gedroogd,
           ik denk niet meer aan wat voorheen
           vergeefs ik heb gepoogd,
           Maar met vernieuwde levensmoed
           neem ik een vast besluit:
           k voel de winden Gods vandaag
           en zeil de haven uit!

     3. O, laat mij nooit vergeten, Heer,
         hoe Gij Uw liefde toont.
         Doe mij bedenken, hoe Gij wreed
         met doornen werd gekroond.
         En, wijze Loods, als ik het waag
         en weer mijn zeilen hijsch,
         nu 'k voel de winden Gods vandaag…
         leid Gij mij op mijn reis!

20. Uitzending en zegenbede "Hear wy freege no"

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei   (3x)
Amen

Programma / dagindeling jubileum 14 juni 2015

09.00 uur Inloop met koffie of thee
10.00 uur Aanvang bijzondere dienst:
Thema: Vermaning. 1 Joh. 4:7a
‘Geliefden laat ons elkander liefhebben want de liefde is uit God.’
10.45 uur Sprekers
11.00 uur Gezellig samenzijn met koffie of thee
12.00 - 12.45 uur Lunch met soep en broodjes
13.00 - 14.45 uur Middagprogramma kerk & Schakel
15.00 uur Een hapje en een drankje met mogelijk mooie verhalen uit het verleden.
Graag melden bij br. Kees Haremaker.
16.15 uur Afsluiting

Slotlied van de dag: Hear wês mei us


Hear, wês mei ús  Tekst:Bernard Joukes Faidsma.
                         Muzyk: Ralph Vaushan Williams.

1. Hear, wês  mei  ús oant   in oare kear.
Wol oant wer-sjen oer ús wei- tsje;
Lit gjin kwea ús ri- gen rei- tsje.
Hear, wês   mei ús oant in oare kear.

2. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol ús mei jo wjukken hoedzje,
stypje as de stoarmen woedzje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

3. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
Wol de wegen foar ús sljochtsje,
ús net nei ús sûnden rjochtsje.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

4. Hear, wês mei ús oant in oare kear.
As wy wurch en warleas binne.
Lit ús dan troch jo oerwinne.
Hear, wês mei ús oant in oare kear.

   

Aanwezigen  

We hebben 664 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging dinsdag 29 november 2022, 12:56:15.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11