h160vermaningkleur

   


bord totaal 2022 2023 def

   
 foto-eerste-steen  439-foto2e-steen

                          

   

Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden

Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in het Christelijk geloven, daden gaan woorden te boven

   
   

diensten gemist

   

Eerst volgende kerkdienst

11 dec 2022;
10:00AM - 11:00AM
Da. Geja Laan bijz. Adventsviering
25 dec 2022;
10:00AM - 12:00PM
Da. Geja Laan, Kerstmis viering
   

Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'

20 jan 2023
06:00PM -
inleveren kopy Nysbrief De Skeakel Feanwâlden
28 jan 2023
08:00AM - 05:00PM
Maandelijkse verschijning Nysbrief 'De Skeakel Feanwâlden'
   

Volgende ledenvertoeving

Geen evenementen
   

Activiteiten agenda

30 nov 2022
02:00PM - 04:00PM
Gesprekskring
10 feb 2023
02:00PM - 04:00PM
Leeskring, Daar waar de kreeften zingen, boek van Delia Owens
   
   

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

PRIVACYSTATEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE FEANÂLDEN

Het privacy beleid verwoord in dit statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden. gevestigd te Feanwâlden (verder te noemen ‘de Gemeente’) gebruikt en verwerkt van haar leden,  belangstellenden, huurders, medewerkers en andere relaties, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden op 25 mei 2018.
 
 Wie lid, of belangstellende wordt van de Gemeente, of om een andere reden
persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft daardoor toestemming om die
persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te gebruiken en verwerken. Wij adviseren iedere belanghebbende om dit Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.
1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Kerkenraad van de Gemeente. De Gemeente is bereikbaar via het email-adres: en via telefoonnummer 0511 47 75 87 (secretaris van de kerkenraad)
 
2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel:
    2.1 In het kader van het lidmaatschap of belangstelling voor activiteiten van                        de Gemeente kunnen de volgende persoonsgegevens worden gebruikt en                        verwerkt:

(a) voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer(s), e-mail adres
(d) doopdatum
(e) belijdenisdatum
(f) soort lidmaatschap
(g) attestatie (s) (datum, komend of gaand)
(h) huwelijksdatum
(i) overlijdensdatum
(j) eventueel bankrekeningnummer
(k) eventueel bsn-nummer
(l) eventueel portretfoto
(m) eventueel accounts van sociale media
           De “eventueel” te verwerken gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als             de belanghebbende ze met dat doel aan de Gemeente heeft verstrekt.
     2.2 De Gemeente gebruikt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende                    doeleinden:

      (a) mededelingen en informaties, over alle activiteiten van de Gemeente, inclusief
            zondagsdiensten, werkgroepen, culturele bijeenkomsten en excursies.
      (b) informaties aan de leden, vrienden en belangstellenden van de eigen                                gemeente over lief en leed: geboortes, huwelijken, bloemen, ziekenbezoek,                      overlijden en begrafenissen
      (c) informaties aan derden voor verzending van het gemeenteblad 'De Schakel'
      (d) informaties aan de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, o.a. voor verzending                    van het landelijk blad (doopsgezind.nl)
      (e) informaties aan de webmaster van de website www.dgfeanwalden.nl voor                     verzending van 'Het Skeakeltsje'
      (f) informaties aan de belastingdienst m.b.t. medewerkers, gastpredikanten en                   musici
      (g) informatie aan de Instelling ten dienste van Doopsgezinde Gemeenten en                       Predikanten (IDGP) m.b.t. salarisverwerking van medewerkers.
    2.3 Voor het overige zijn deze persoonsgegevens vertrouwelijk en worden zij niet
          aan derden 
verstrekt, behoudens na specifieke toestemming van het lid of de
          belangstellende.  
Dit geldt ook voor duidelijk herkenbaar beeld- en
          geluidsmateriaal, hetzij in druk,  hetzij via 
internet.
 
    2.4 Waar van toepassing geldt het voorgaande ook voor persoonsgegevens van
           huurders, 
medewerkers en andere relaties.
 
3. Bewaartermijn:

    De Gemeente gebruikt, verwerkt en bewaart de persoonsgegevens zolang deze
    van belang geacht k
unnen worden voor mogelijke deelname aan activiteiten van de
    Gemeente, doch uiterlijk twee jaar na 
einde lidmaatschap of laatste
    verbinding alvorens deze naar een historisch archief gaan.
    Op eerste verzoek van de belanghebbende worden echter zijn/haar
    persoonsgegevens ook eerder 
vernietigd, mits de eventuele financiële verhouding          met de Gemeente dan is afgewikkeld.
 
4. Beveiligingsmaatregelen, bewerkers, logboek:

  4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft de Gemeente passende
         technische en  
organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Gemeente gebruik
        van diensten van 
derden, de zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben
        wij een bewerkersovereenkomst 
die aan de wettelijke eisen voldoet.
 
5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen:

  5.1  Bij de Kerkenraad van de Gemeente kan een belanghebbende te allen tijde
         een overzicht van 
zijn of haar persoonsgegevens opvragen, en verzoeken deze
         te wijzigen of te verwijderen. De 
Gemeente zal aan de belanghebbende dan
         binnen een maand de afhandeling van dit verzoek 
bevestigen.
  5.2  Indien een belanghebbende klachten heeft over de wijze waarop de Gemeente
         zijn of haar 
persoonsgegevens verwerkt, of zijn of haar verzoeken behandelt,
         kan deze contact opnemen 
met de voorzitter van de Kerkenraad
         (email: ) .
  5.3  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen
         worden gericht aan de 
Kerkenraad.
 
6. Logboek:
    Van alle handelingen met vorenbedoelde persoonsgegevens wordt een logboek
    bijgehouden, 
waarin aard en doel van verwerkingen, inzages en verstrekkingen
    systematisch worden 
geregistreerd en bijgehouden.
 
7. Wijzigingen:
     Dit Privacybeleid is opgesteld in juni 2018, en gepubliceerd op onze website
     (www.dgfeanwalden.nl).
     Eventuele wijzigingen worden ook via deze website bekend gemaakt, en zijn daar
     te allen tijde te 
raadplegen.
 
Vastgesteld door de Kerkenraad, te Feanwâlden,  juni 2018       

   

  

   

Aanwezigen  

We hebben 420 gasten en geen leden online

   

Informatie zaalhuur  

   

Laatste wijziging  

  • Laatste wijziging dinsdag 29 november 2022, 12:56:15.
   

inloggen of registreren  

   

De 5 meest populaire artikelen

 2015-03-31
 2015-03-29
 2015-02-28
1722 Onderhoud
 2015-03-11